محورهاي همايش

محورهای همایش


بررسی علوم بلاغت در ادبیات بومی
پیوند قصه و دیگر انواع داستانی با ادبیات بومی
زبان بومی وپیوند آنها با زبان رسمی
پیوند موسیقی محلی و ادبیات بومی
:بازتاب فرهنگ و سنن اقوان ایرانی در ادبیات بومی
اسطوره و حماسه در ادبیات اقوام ایرانی
فلسفه و عرفان در ادبیات اقوام ایرانی
ادبیات تطبیقی (بومی و ملی)
طنز در ادبیات بومی
ضرورت نگهداری از زبان و ادبیات بومی در جهت غنای فرهنگی و وحدت ملی
بازتاب ولایت اهل بیت (ع) در ادبیات بومی
راهکارهای ترویج زبان بومی در بین دانش آموزان
وسایر موضوعات مرتبط با ادبیات بومی

بخش فرهنگی هنری
::سرودهای بومی ویژه دانش آموزان استان لرستان