تقویم همایش

تقویم همایش:
مقالات حداکثر تا تاریخ ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه ارسال شود.
زمان برگزاری همایش هفته اول خردادماه ۹۶خواهد بود.