کمیته علمی

 

1

سجاد آیدنلو

دکتری

ادبیات فارسی دانشگاه

دانشگاه آذربایجان غربی

دانشیار-  هیئت علمی

2

سعید حسام پور

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشیار-  هیئت علمی

3

سید محسن حسینی مؤخر

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار-  هیئت علمی

4

محمدرضا حسنی جلیلیان

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار-  هیئت علمی

5

رسول حیدری

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار-  هیئت علمی

6

مریم خلیلی جهان تیغ

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه سیستان

استاد-  هیئت علمی

7

محمد خسروی شکیب

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار-  هیئت علمی

8

محمد جعفری قنواتی

دکتری

جامعه شناسی

دانشنامه جهان اسلام

دانشیار-  مسئول بخش فولکلوریک دانشنامه جهان اسلام

9

حسن ذولفقاری

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار –  هیئت علمی

10

محمدرضا روزبه

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار–  هیئت علمی

11

سعید زهره وند

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار-  هیئت علمی

12

قاسم صحرایی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار-  هیئت علمی

13

طاهره صادقی تحصیلی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار –  هیئت علمی

14

علی فتح الهی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار –  هیئت علمی

15

بهمن کرم الهی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

استادیار –  هیئت علمی

16

تیمور مالمیر

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

استاد تمام –  هیئت علمی

17

علی گراوند

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه ایلام

استادیار –  هیئت علمی

18

جلیل نظری

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد یاسوج

دانشیار –  هیئت علمی

19

علی نوری خاتونبانی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار –  هیئت علمی

20

احمد وکیلیان

کارشناس ارشد

جامعه شناسی

-

مربی -  نویسنده

21

عیسی نجفی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه رازی

استادیار –  هیئت علمی

22

علی نظری

دکتری

ادبیات عرب

دانشگاه لرستان

استاد –  هیئت علمی

23

احمدرضا یلمه ها

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه دهاقان

استادتمام – رئیس دانشگاه

24

علی حیدری

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

دانشیار- هیئت علمی

25

مسعود سپهوندی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد

خرم آباد

استادیار –  هیئت علمی

26

عزت اله سپهوند

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور

استادیار –  هیئت علمی

27

خلیل بیگ زاده

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه رازی

استادیار –  هیئت علمی

28

حمیدرضا قانونی

دکتری

ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور

استادیار –  هیئت علمی

29

سید محمود  میرزایی الحسینی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه لرستان

دانشیار- هیئت علمی